Науково-технічна фірма ТЕРМОГАЗ.

ukr

 

eng

 

rus

 

 

 

 

 

Про фірму

 

Програмні системи

 

Контакти

 

Додатки

 

http://thermogas.kiev.ua/SmallLogo.gif   Газ Конд Нафта - Спеціалізована високоточна програмна система для комп'ютерного моделювання технологій промислового збору та підготовки природного газу та нафти, газорозподілу та фракціонування нафти та конденсату.

http://thermogas.kiev.ua/SmallLogo.gif 
ГазОйлТранс - Програмна система для комп'ютерного моделювання процесів багатофазного транспорту природного газу, конденсату та нафти. (Автономна частина ПС ГазКондНафта). 

Функції ПС ГазКондНафта:

 

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Термодинамічне моделювання фазових рівноваг і розрахунок властивостей систем:

Газ-Рідина

Газ-Рідина-Рідина

Газ-Рідина-Рідина-Тверда фаза (вільні солі)

Технологічні розрахунки проводяться для будь-яких співвідношень наступних середовищ:

Газ

Конденсат

Нафта

Мінералізована вода

Метанол

Гліколі (ЕГ, ДЕГ, ТЕГ)

Визначаються властивості газів та рідин:

Ентальпія

Ентропія

Теплоємність

Густина

В'язкість

Теплопровідність

Поверхневий натяг рідини

Коефіцієнт адіабати газу

PVT-властивості пластових нафт

Моделювання:

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Склад та властивості пластових газоконденсатних та нафтових флюїдів з урахуванням даних з розгонки нафти та конденсату (ГОСТ 2177-99, 11011-85).

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Диференціальної конденсації пластового газу, матеріального балансу газоконденсатних родовищ на весь період розробки та прогнозування технологічних показників УКПГ за роками розробки з урахуванням зміни складу та конденсатного фактора пластового газу.

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Гідравлічного та температурного режимів трубопроводів, що транспортують суміші:

Газ

Нафта

Газ-Вода-Нафта

Газ-Вода-Конденсат

Нестабільна нафта

Нестабільний конденсат

і т.д.

Суміші можуть бути в наступних станах:

Однофазне

Двофазне

Трифазне

Трубопроводи можуть бути:

Горизонтальними

Нахиленими

Рельєфними

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Розрахунок процесів:

Дво- та трифазної сепарації

Дроселювання

Змішання

Ежекції

Детандування

Компресії

Теплообміну (з вибором АВО та КТА)

Абсорбція та ректифікація багатокомпонентних сумішей:

Гліколева осушка газу

Регенерація гліколів та метанолу

Стабілізація нафти та конденсату

Зрідження та поділ газів

Фракціонування нафти та конденсату

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Розрахунок матеріальних та енергетичних балансів установок промислової обробки природного газу та нафти, газорозподілу та фракціонування нафти та конденсату, з урахуванням застосування антигідратних інгібіторів..

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Розрахунок:

Умов гідрато- та льодоутворення та витрати інгібіторів.

Пружності парів.

Тиск насиченої пари по Рейду.

Точок роси по воді та вуглеводням.

Параметрів розгону продуктів розділення конденсату або нафти (фракціонування).

Значення ІТК за даними розгонки по Енглеру.

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Перерозподіл температурних інтервалів фракцій (об'єднання, дроблення) з урахуванням їх властивостей.

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Передбачена можливість адаптації системи ГазКондНафта до даних промислових та лабораторних досліджень пластових та дегазованих флюїдів за:

Молекулярній масі

Щільності

В'язкості

Газовмісту конденсату

Тиску насичення нафти

Температурам застигання та помутніння

Ізотермічному коефіцієнту стисливості пластової нафти

 

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      ПС ГазКондНафта при формуванні складів сумішей оперує з наступними компонентами:

 

Гелій, Водень, Азот, Аргон, Метан, Діоксид вуглецю, Етан, Сірководень, Пропан, Ізо-бутан, Н-бутан, Нео-пентан, Ізо-пентан, Н-пентан, 2,2-диметилбутан, 2,3-диметилбутан , 2-метилпентан, 3-метилпентан, H-гексан, 2,2-диметилпентан, 2,4-диметилпентан, 2,2,3-триметилбутан, 3,3-диметилпентан, H-гептан, H-октан, H-нонан , H-декан, Циклопентан, Mетилциклопентан, Циклогексан, Бензол, Толуол, Етилбензол, о-Ксилол, м-Ксилол, н-Ксилол, Кисень, Cероокис вуглецю, Cеровуглець, Mетилмеркаптан, Етилмеркаптан, H-пропілмерка Диметилдисульфід, Хлорид кальцію, Хлорид натрію, Mетанол, Вода, Етиленгліколь, Діетиленгліколь, Триетиленгліколь.

 

Фракції нафти (конденсату)

 

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Додаткові речовини:

Оксид вуглецю, Етилен, Пропілен, ізо-Бутилен, н-Бутилен, 1-Пентен, 1-Гексен, 1-Гептен, 1-Октен, Ацетилен, Метилацетилен, Етилацетилен, Диметилацетилен.

 

 

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Є можливість введення та використання лабораторних даних за властивостями вузьких фракцій:

Молекулярній масі

Щільності

В'язкості

Температурі застигання

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      До складу розрахунково-графічних засобів моделювання входять підсистеми створення та редагування чорно-білих та кольорових зображень апаратів та технологічних схем (з можливістю блокового структурування та наскрізного комплексного розрахунку пов'язаних схем) з передачею їх та результатів розрахунків у AUTOCAD, WORD та EXCEL.

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif      Межі застосування:

 


Робочі температури:
 

70 K < T < 700 K

 


Робочі тиски:
 

0.003 MПa < P < 100 MПa

 


Температури кипіння фракцій:
 

20 C -:- 700 C

 

 

http://thermogas.kiev.ua/Small.gif       Для моделювання нафтогазовопромислових технологій ПС ГазКондНафта надає більші можливості та забезпечує кращу точність порівняно з відомими аналогами. (див.Додатки). 

Process flowsheet with stream parameters.

 

Streams editor

 

Perameters of column

 

Phase state and stream properties

 

© Науково-технічна фірма ТЕРМОГАЗ, 2022